Bereken besparing

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BOX DUURZAAM versie juli 2020. 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? 1.1. Op onze dienstverlening is een aantal afspraken van toepassing dat voor iedereen geldt. Bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid of betaling voor onze diensten. In deze algemene voorwaarden leggen wij die afspraken vast. Deze Voorwaarden beschrijven dus de relatie tussen u als Klant en BOX duurzaam . 1.2. De relatie tussen BOX duurzaam en onze Partners is beschreven in de samenwerkingsovereenkomst tussen beide. Afspraken tussen u, als Klant en onze Partners, indien u overgaat tot aanvaarding van een of meerdere van de, namens onze Partners, uitgebrachte offerte(s), zijn geregeld middels de algemene voorwaarden en eventueel aanvullende voorwaarden van onze Partner(s). 1.3. Door het maken van een Afspraak aanvaardt u, als Klant van BOX duurzaam , de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en verklaart u zich akkoord met de inhoud van de Voorwaarden. 2. Wat betekenen de in deze voorwaarden gebruikte termen? 2.1. De volgende begrippen komen vaker in de voorwaarden voor en hebben overal onderstaande betekenis: BOX duurzaam : wij, BOX duurzaam B.V. gevestigd in Ede aan de Celsiusstraat 42 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78164494. Onze Dienstverlening: bestaat uit het zijn van uw aanspreekpunt en ontzorgingspartner om een duurzame woning te realiseren en ook nog eens te besparen op uw energierekening. Concreet betekent dit dat wij u helpen energiebesparingsmaatregelen te kiezen en u helpen met de afhandeling van de bijhorende administratie. Dit doen wij op basis van een door u verstrekte Opdracht. Klant: u, een natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woont in Nederland, of een in Nederland gevestigde onderneming die via mijnwoningverduurzamen.nl een vrijblijvende Afspraak heeft gemaakt voor een energie consult en/of aan wie wij een offerte hebben verstrekt, een aanbieding hebben gedaan of met wie wij een overeenkomst hebben gesloten. Behalve Klant worden ook bedoeld diens vertegenwoordigers en gemachtigden. Onze Partners: Partijen waarmee BOX een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten tot het aanbieden aan Klanten van een of meerdere offerte(s) voor een of meerdere producten van de Partner. De Partners van BOX duurzaam zijn terug te vinden op www.boxduurzaam.nl Opdracht: de door u aan ons verstrekte Opdracht om te adviseren over het verduurzamen van uw woning/onroerend goed en, indien van toepassing, het, namens u afhandelen van de bijhorende administratie. Bestelling: de aankoop van energiebesparingsmaatregelen (zoals bijvoorbeeld: zonnepanelen of isolatie) door ondertekening door de Klant van een of meerdere offertes van een of meerdere Partners. Afspraak: het vrijblijvend aanvragen van een energie consult bij BOX Duurzaam waarbij, indien van toepassing, een of meerdere offertes van Partners kunnen worden aangeboden. Schriftelijk: mag ook per e-mail. 3. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden? 3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze Dienstverlening en op elke door u aan ons verstrekte Opdracht. 3.2. Wijkt de inhoud van schriftelijk tussen u en ons gemaakte afspraken af van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald? Dan gaat het bepaalde in de schriftelijk gemaakte afspraken voor. 3.3. Eventuele algemene voorwaarden waar u naar verwijst bij het sluiten van een overeenkomst met ons zijn niet van toepassing, tenzij wij deze schriftelijk en zonder voorbehoud hebben aanvaard. 4. Algemene afspraken over de Opdracht. 4.1. Een Opdracht (overeenkomst) tussen u en ons komt tot stand, zodra wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Of zodra wij zijn begonnen met het uitvoeren daarvan. Wij mogen een Opdracht die u aan ons verstrekt altijd zonder opgave van redenen weigeren. 4.2. Elke aan ons verstrekte Opdracht leidt uitsluitend tot een inspanningsverplichting van ons, niet tot een resultaatsverplichting. Behalve wanneer dat blijkt uit de aard van de verstrekte Opdracht, of tenzij wij schriftelijk iets anders overeenkomen. 4.3. Door ons opgegeven termijnen voor het uitvoeren van een Opdracht zijn bedoeld als richtlijn en niet als fatale termijn. Tenzij wij dat schriftelijk met u overeenkomen. 4.4. Voor het uitvoeren van de Opdracht mogen wij derden inschakelen. 5. Afspraken over betalingen 5.1. U dient onze facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door ons voorgeschreven wijze. Tenzij wij schriftelijk met u andere afspraken maken. 5.2. Betaalt u de door ons in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn? Dan moet u daarover wettelijke rente betalen, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Betaalt u ook na onze aanmaning niet? Dan kunnen wij de incassering van onze vordering uit handen geven. U moet dan ook buitengerechtelijke incassokosten betalen. 5.3. Bij het uitblijven van betaling zonder reden mogen wij iedere vorm van verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling ontvangen is. 5.4. Voor de duidelijkheid: betalingen met betrekking tot energiebesparingsmaatregelen zoals isolaties, zonnepanelen of overige energiebesparende maatregelen doet u rechtstreeks aan de betreffende leverancier, nooit aan BOX duurzaam . 6. Afspraken over aansprakelijkheid 6.1. Wij behandelen uw Opdracht natuurlijk met de grootst mogelijke aandacht en zorg. Mochten wij toch onverhoopt een fout maken, dan geldt het volgende. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het totale bedrag dat wij u voor de betreffende Opdracht in rekening gebracht hebben en u aan ons heeft betaald. Dit geldt nadrukkelijk alleen voor onze dienstverlening en niet die van onze Partners. 6.2. De aansprakelijkheid met betrekking tot een of meerdere Bestellingen ligt bij de betreffende Partner. Daar kunt u ons dus nooit op aanspreken. 6.3. Wij voeren de verstrekte Opdracht uitsluitend ten behoeve van u uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor u geen rechten ontlenen. Wij zijn nooit aansprakelijk voor (mogelijke) directe en/of indirecte schade van u of van derden. 6.4. Ondanks het bepaalde in dit artikel blijven wij aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door onze opzet of bewuste roekeloosheid. 7. Overmacht 7.1. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor ons redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten ons toedoen ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden. 7.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij onze leveranciers of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd. 8. Wat kunt u doen als u een klacht heeft over onze Dienstverlening? 8.1. Wij hebben een interne klachtenprocedure. U kunt uw klacht persoonlijk of schriftelijk aan ons voorleggen. Wij proberen met u tot een goede oplossing van uw klacht te komen. 8.2. Heeft u een klacht met betrekking tot door onze Partners verrichte werkzaamheden? Dan verwijzen wij u door naar de contactpersoon van onze Partner. De contactgegevens van onze Partners zijn te vinden op onze website. 9. Uw privacy 9.1. Wij gaan zorgvuldig om met alle (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan om uw Opdracht uit te voeren. Als wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden doen we dat altijd op basis van uw toestemming. En sluiten we met hen -indien nodig- een verwerkersovereenkomst. 9.2. Wij voldoen zover mogelijk aan alle eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) ons voorschrijft. Zo hebben we voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gezorgd. En hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die erop toeziet dat uw gegevens rechtmatig gebruikt worden. Persoonsgegevens worden bewaard zolang we deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Of gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Indien wij na deze periode uw gegevens bewaren dan zullen wij deze dusdanig anonimiseren dat deze niet langer te herleiden zijn naar uw persoon. 9.3. Indien u controle wilt uitoefenen over uw persoonsgegevens dan kunt u een verzoek indienen voor informatie of wij gegevens van u verwerken, inzage in uw gegevens, aanpassing van gegevens, beperking van gegevens, overdracht van gegevens, bezwaar tegen gebruik van gegevens of wissen van uw persoonsgegevens. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen dan zullen we u dit gemotiveerd laten weten. 10. Tot slot 10.1. Wij hebben de mogelijkheid om de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In het geval wij tot wijziging overgaan, laten wij u dat weten en sturen wij u de aangepaste algemene voorwaarden. U mag binnen 30 dagen na de datum waarop u in kennis bent gesteld van de betreffende wijzigingen bezwaar maken tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden. Wij zullen dan met u in overleg treden over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Wanneer u geen bezwaar maakt tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden, dan gelden deze vanaf de door ons genoemde datum 10.2. Op al onze Dienstverlening en op de door ons aanvaarde Opdrachten is Nederlands recht van toepassing. 10.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. In dat geval blijven alle overige bepalingen onverkort gelden. De nietige bepaling zal dan worden vervangen door een geldige bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige bepaling. 10.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden via www.boxduurzaam.nl